Chovní psi/male, feny

K-Buffy Miss Mallorca

DKK 0/0, DLK 0/0, OCD - negativ

  • Matka: Ghema - Shakira, DKK 0/0, DLK 0/0, OCD - negativ
  • Otec: EXTRIM STYLE IZ DINASTY CHEMPIONOV, DKK 2/2, DLK 0/0
  • Pedigrie

Baffy  Baffy 1

 

 

  

 

Charon Ombra Notte  Miss Mallorca

DKK 0/0, DLK, 0/0, OCD - negativ. Narozen 7.4.2010. Registrovaný chovný jedinec.

Matka: Beauty Miss Mallorca DKK 0/0
Otec: Domenico de La Guittonie  DKK 0/0

 

Charon 1 Charon 2

 

Charon